Programa

MÒDUL I. LA PERSONA FÍSICA I LA SEVA PROTECCIÓ (6 CRÈDITS ECTS)

 • La personalitat jurídica. La inscripció de naixement. La capacitat jurídica i la capacitat d’obrar
 • L’extinció de la personalitat
 • Els estats civils de la persona i les condicions personals. Constància registral.
 • Els drets de la personalitat: els drets en l’esfera física a la vida  al integritat física i a l’autonomia de la voluntat del pacient; els drets en l’esfera moral al nom, a l’honor, a la intimitat personal i  familiar i a la pròpia imatge, a les llibertats d’expressió i informació, el dret de rectificació, el dret de protecció de dades de caràcter personal, i el dret moral d’autor.
 • Identitat de la persona. Identitat sexual.
 • La situació de minoria d’edat. La capacitat de menor. La responsabilitat del menor. L’emancipació
 • La discapacitat i la modificació judicial de la capacitat d’obrar.
 • El procediment de limitació de la capacitat
 • L’internament de la persona
 • La prodigalitat
 • La situació del concursat.
 • Institucions de guarda i protecció de la persona. La tutela: el tutor i el consell de la tutela. La curatela. El defensor judicial
 • La guarda de fet
 • Els poders preventius i l’assistència
 • La situació d’absència. La simple desaparició, la situació d’absència legal i la declaració de mort
 • El veïnatge civil: adquisició, modificació, conservació, pèrdua i recuperació

 

MÒDUL II. FILIACIÓ I ADOPCIÓ (9 CRÈDITS ECTS)

 • La filiació: concepte, principis i caràcters. Títols de legitimació i possessió d’estat
 • Contigut de la relació de filiació. El nom i els cognoms.
 • La determinació extrajudicial de la filiació. La maternitat. La paternitat.
 • Accions de filiació. Principis. Procedimient. Reclamació. Impugnació.
 • Els menors desemparats. Mesures de protecció
 • L’acolliment
 • L’adopció
 • L’adopció internacional
 • La potestat parental.  Contingut patrimonial i personal. La representació: abast.
 • L’obligació legal d’aliments del fill major d’edat.
 • Pròrroga i rehabilitació de la potestat
 • La sostracció de menors

 

MÒDUL III. MATRIMONI I ALTRES MODELS FAMILIARS (15 CRÈDITS ECTS)

 • La família i les relacions familiars
 • El parentiu
 • L’obligació d’aliments entre parents
 • El matrimoni: requisits, formes de celebració
 • Efectes del matrimoni en l’àmbit personal i familiar
 • Les relacions econòmiques entre els cònjuges
 • El règim econòmic matrimonial de separació de béns
 • El règim econòmic matrimonial de participació en els guanys
 • El règim econòmic matrimonial de comunitat de béns
 • El règim del Codi Civil espanyol de “gananciales”
 • Separació i divorci
 • Nul·litat matrimonial
 • Efectes comuns de la nul·litat del matrimoni, el divorci i la separació legal
 • Violència de gènere i crisis matrimonials
 • Tipus penals i crisis matrimonials
 • Procediment de mutu acord
 • Procediment contenciós
 • Modificació de mesures
 • Pactes prematrimonials i pactes en previsió d’una ruptura matrimonial
 • Execució de sentències
 • La problemàtica específica de les separacions i divorcis internacionals. Dret aplicable
 • Execució de sentències dictades per tribunals estrangers.
 • Mediació familiar
 • La fiscalitat en la crisi matrimonial
 • L’empresa familiar
 • Pensions de la Seguretat Social
 • Peritatges psicològics en els processos familiars

 

MÒDUL IV. PRÀCTIQUES EN DESPATXOS PROFESSIONALS (15 CRÈDITS ECTS)

L’alumne ha de realitzar 150 hores de pràctiques curriculars obligatòries en despatxos d’advocats de la Societat Catalana d’Advocats de Família.

L’objectiu de les pràctiques és el d’oferir als estudiants del màster l’oportunitat de fer el seguiment dels casos reals de dret de família que tracten els advocats en els seus despatxos. Treballaran colze a colze amb els advocats en les tasques de preparació dels cassos, assessorament dels clients i assistència als judicis.

 

TREBALL FINAL DE MÀSTER (15 CRÈDITS ECTS)

El treball pot tenir per objecte, a elecció de l’alumne, un estudi jurisprudencial, un anàlisi de dret comparat d’una institució, la recerca d’un tema en un determinat ordenament, o la proposta de regulacions de lege ferenda.
El projecte final es realitza sota la direcció d’un professor/a doctor/a especialista en la matèria i participant en el programa i es defensarà a la UAB davant un tribunal format per tres professors del màster.

 

AVALUACIÓ
L’avaluació es farà amb la correcció de les proves entregades per l’alumne a cada una de les assignatures i el control d’assistència (mínima d’un 80%). Per a superar el programa cal superar totes les assignatures, les pràctiques i el treball final.
La nota final serà la mitjana obtinguda de la suma de la nota de cadascun dels mòduls i del treball final ponderada en funció al número de crèdits de cada mòdul.

 

HORARI
Divendres de 15.00 a 19.00.